Bogusław Josef Šíma
* 15. 12. 1908 ve Starém Bohumíně - + 1. 10. 1984 ve St. Bohumíně

 
hospodářský pracovník v ŽDB; radní a tajemník MNV Starý Bohumín,
člen TJ Slovan a TJ Sokol; člen redakční rady vlastivěd. časopisu Těšínska;
III. starobohumínský městský kronikář

 
 
     Narodil se v úterý 15. prosince 1908 jako první dítě železničáře - Karla Šímy (* 19. ledna 1876 - + 27. srpna 1958), syna Josefa Šímy, a jeho ženy Emilie (* 30. října 1879 - + 18. března 1952), dcery Wincenze Lyczky - v dnes již neexistujícím domku čp. 62 (první u valu vedle hraničního silničního mostu) ve Starém Bohumíně.
     Měl tři sourozence: Josefa Karla Š. (* 20. února 1910 ve St. Bohumíně, čp. 20), Ludmillu Marii Š. (* 10. dubna 1911 ve St. Bohumíně, čp. 20) a Amalii Š. (* 26. května 1913 ve St. Bohumíně, čp. 274).
     Své mládí a téměř celý zbytek života prožil v domě čp. 274 na dnešní Wolkerově ulici ve Starém Bohumíně.
 
     Po absolvování pětitřídní německé obecné školy ve Starém Bohumíně docházel do čtyřtřídní měšťanské školy v Novém Bohumíně. 
     Od svých čtrnácti let byl členem místní Tělovýchovné jednoty Sokol - po válce přejmeno-vané na Tělovýchovnou jednotu Slovan.
 
     " … V Sokolu jsem se nevěnoval jenom tělovýchovným aktivitám, ale rád a často jsem se svými sokolskými bratry a sestrami hrával divadlo a v orchestru, zpíval ve sboru, … - nebylo prostě počinu, kterého bych se neúčastnil."
 
Státní okresní archiv v Karviné, SOAK; fond: Městské a obecní kroniky -
Kronika Bohumína - města od roku 1945 (II. díl), s. 179.
 
     Od svých patnácti let (od července 1923) pracoval v Báňské a hutní společnosti (později Železárnách a Drátovnách n. p. Bohumín) převážně jako úředník - hospodářský pracovník.
     V letech 1928 - 1930 byl povolán k povinné vojenské službě v československé armádě - sloužil u 3. pěšího pluku "Jana Žižky z Trocnova", kde dosáhl hodnosti desátníka.
 
     Manželství uzavřel s Marií roz. Starostkovou (* 1. května 1909 v Rychvaldu u Karviné - + 26. prosince 1998), dcerou Josefa Starostka, s níž měl čtyři děti: Bělu (* 4. ledna 1936 ve St. Bohumíně), Drahoslava (* 1. prosince 1937 ve St. Bohumíně), Čestmíra (* 21. ledna 1940 v Rychnově nad Kněžnou) a Aleše (* 5. října 1945 v Ostravě - Vítkovicích).
 
     Se svou rodinou žil mimo své rodiště pouze v letech 1938 - 1945, které musel opustit v důsledků politických změn.
     Z Vamberka (okr. Rychnov nad Kněžnou) se zpět do Starého Bohumína vrátil v květnu 1945, ale do 1. června 1946 přechodně bydlel v Pudlovu - Drátovně.
 
     Na sklonku života Metoděje (Metuda) Kračmara (+ 24. září 1953 ve St. Bohumíně) - dru-hého starobohumínského kronikáře, byl dne 3. června 1952 vedením Místního národního vý-boru ve Starém Bohumíně oficiálně jmenován jeho nástupcem.
 
    " … O historii svého rodného města jsem se po pravdě řečeno zajímal již od svých chla-peckých let - studium cizích jazyků mi v pozdější době, kdy jsem byl jmenován v pořadí již třetím starobohumínským kronikářem, navíc usnadnilo přístup k historickým pramenům. "
 
Státní okresní archiv v Karviné, SOAK; fond: Městské a obecní kroniky -
Kronika Bohumína - města od roku 1945 (II. díl), s. 179.
 
     Jeho nejrozsáhlejší ucelenou prací na poli historickém a vlastivědném byly tři erudovaně zpracované příspěvky s rozsáhlou fotografickou a obrazovou dokumentací pro sborník "Bo-humín. Studie a materiály k dějinám a výstavbě města.".
     Za svou četnou badatelskou, sběratelskou a publikační práci obdržel od svého rodného města v roce 1981, kdy slavilo 725 let písemně doloženého trvání, pamětní medaili "Za záslu-hy o rozvoj města Bohumína."
 
     " … jeho zájem o historickou a vlastivědnou práci byl po zásluze oceněn členstvím v kro-nikářské radě karvinského okresu - v pozdějších letech byl zvolen předsedou této okresní kro-nikářské rady.
     Díky své pečlivosti, s jakou vyhledává poznatky k dané problematice, a bohatým znalostem v oblasti regionální historie a vlastivědy požívá veliké důvěry nejenom všech kronikářů v karvinském okrese, ale i za jeho hranicemi - jeho četné články lze nalézt v denním tisku, historických a vlastivědných časopisech a sbornících. … "
 
In: Těšínsko - vlastivědný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek - Místek roč. 1979, č. 1, s. 14.
 
     Zemřel ve věku nedožitých 76 let - v pondělí dne 1. října 1984 a jeho v ostravském krema-toriu zpopelněné tělesné pozůstatky byly uloženy na starobohumínském městském hřbitově.
 
     " … Bohuslav J. Šíma zemřel poměrně náhle, uprostřed své kronikářské a tvůrčí vlastivědné práce - … zanechal bohužel ještě řadu prací otevřených, nedokončených.
     Bez jeho lásky k historii a vlastivědě a sběratelské vášně by představy o minulosti města Bohumína (zejména pak Starého Bohumína) a jeho okolí byly podstatně chudší - … snad jed-nou dozraje čas k tomu, aby dílo zesnulého bylo posouzeno vcelku a aby mu bylo vymezeno místo, jež mu po zásluze patří.
 
     … Jeho zájem o minulost nebyl pouze projevem platonické lásky k odkazu předků, byla to také součást jeho výchovného záměru, protože svou historickou a vlastivědnou práci chápal nejen jako práci výzkumnou a poznávací, nýbrž také jako instrument výchovy mladé, ba i starší generace k lásce k minulosti rodiště nebo místa, k němuž se lidé upjali náklonností nebo zaměstnáním. … "
 
Ag: Za Bohuslavem Šímou.
In: Těšínsko - vlastivědný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek - Místek roč. 1985, č. 3, s. 34 - 35.
 
 
 
 
Biografie
 
"        Kronika města Starého Bohumína sv. III. - V.
 
"        Šíma, B.: 700 let Bohumína. In: Bohumínský hutník roč. 8/1956, č. 32, s. 36 - 37.
"        Šíma, B.: Pudlov v historii. In: Tempo roč. 5/1957, č. 43, s. …
"        Šíma, B.: Doplněk k článku Pomístní jména na katastru obce Starý Bohumín. In: Studie o Těšínsku roč. ... / 1972, č. 1., s. 25 - 26.
"        Šíma, B.: Starý Bohumín. In: Studie o Těšínku roč. ... / 1972, č. 1, s. 250 - 263.
"        Šíma, B.: Patálie bohumínského magistrátu s městskými hudebníky v 18. století. In: Těšínsko - vlastivědný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek - Místek roč. 1972, č. 3., s. 23 - 24.
"        Šíma, B.: K 70. výročí městské dopravy ve Starém Bohumíně. In: Těšínsko - vlastivěd-ný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek - Místek roč. 1973, č. 2, s. 21.
"        Šíma, B.: Na rozloučenou se Starým Bohumínem. In: Těšínsko - vlastivědný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek - Místek roč. 1973, č. 4, s. 6.
"        Šíma, B.: Právovárečná a šenkovní obec měšťanů Bohumína. In: Studie o Těšínku roč. … / 1974, č. 3, s. 219 - 253.
"        Šíma, B.: Osvobození Bohumína v roce 1945. In: Těšínsko - vlastivědný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek - Místek roč. 1975, č. 2, s. 6 - 10.
"        Šíma, B.: Kultura ve Starém Bohumíně. In: Těšínsko - vlastivědný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek - Místek roč. 1975, č. 2, s. 27.
"        Šíma, B.: Naše cesta po Odře k moři byla otevřena. In: Těšínsko - vlastivědný zpravo-daj okresů Karviná a Frýdek - Místek roč. 1975, č. 4, s. 26 - 27.
"        Šíma, B.: Z kroniky města Bohumína a jeho okolí od poloviny 15. do konce 17. století. In: Bohumín. Studie a materiály k výstavbě města. Ostrava, Profil, 1976, s. 69 - 96.
"        Šíma, B.: Znak města Bohumína. In: Bohumín. Studie a materiály k výstavbě města. Ostrava, Profil, 1976, s. 491 - 195.
"        Šíma, B.: Právovárečná a šenkovní obec měšťanů Bohumína. In: Bohumín. Studie a materiály k výstavbě města. Ostrava, Profil, 1976, s. 496 - 517.
"        Šíma, B.: Několik pohledů do historie Pudlova. In: Studie o Těšínku roč. ... / 1977, č. 5, s. 103 - 124.
"        Šíma, B.: Bohumínská národní garda v roce 1948. In: Těšínsko - vlastivědný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek - Místek roč. 1978, č. 1, s. 24 - 28.
"        Šíma, B.: Historie starobohumínské radnice a přehled představených obce. In: Těšínsko - vlastivědný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek - Místek roč. 1979, č. 2, s. 28 - 29.
"        Šíma, B.: Zemědělství a jeho vývoj ve Starém Bohumíně. In: Studie o Těšínku roč. … / 1980, č. 8, s. ...
"        Šíma, B.: Chráněné kulturní památky ve Starém Bohumíně. In: Těšínsko - vlastivědný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek - Místek roč. 1981, č. 3, s. 13 - 16.
"        Šíma, B.: Osudy bohumínských zvonů. In: Těšínsko - vlastivědný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek - Místek roč. 1982, č. 1, s. 13 - 16.
"        Šíma, B.: Využívání volného času kdysi, nebo kuriózní spolky ve Starém Bohumíně. In: Těšínsko - vlastivědný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek - Místek roč. 1982, č. 1, s. 30 - 32.
"        Šíma, B.: Dělnické kolonie v Bohumíně. In: Těšínsko - vlastivědný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek - Místek roč. 1982, č. 2, s. 5 - 13.
 
Literatura
 
"        Státní okresní archiv v Karviné, SOAK; fond: Městské a obecní kroniky - Kronika Bohumína - města (II. díl), s. 179.
 
"        Ag: … In: Těšínsko - vlastivědný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek - Místek roč. 1979, č. 1, s. 13 - 15.
"        Redakční rada Těšínska: K životnímu jubileu našeho spolupracovníka. In: Těšínsko - vlastivědný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek - Místek roč. 1983, č. 4, s. 12.
"        Ag: Za Bohuslavem Šímou. In: Těšínsko - vlastivědný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek - Místek roč. 1985, č. 3, s. 34 - 35.