P. Thomas Dudek
* 10. 12. 1849 ve Szopienicach (PL) - + 21. 9. 1925 ve Starém Bohumíně

 
řím. kat. duchovní
polský národní buditel, komunální politik, …
 

  Syn statkáře Johanna Dudka (* 1818 - +?) a jeho ženy Marianny Wyględ roz. Dombek (* 1822 - + ?), který se narodil v pondělí dne 10. prosince 1849 na nevelkém rodinném statku v Szopienicach (PL).
      Nebyl ale jedináčkem. - Mimo šesti vlastních sourozenců: Anny (* 23. června 1847 v Szopienicach - PL); Jakoba (* 17. července 1852 v Szopeniecach - PL); Franze (* 13. září 1854 v Szopienicach - PL); Lorenze (* 5. srpna 1855 v Szopienicach - PL); Agens (* 21. pro-since 1857 v Szopienicach - PL) a Julie (* 24. října 1859 v Szopienicach - PL) měl ještě jednu nevlastní sestru Marii (* 10. srpna 1841 v Rodzeniu - PL), která pocházela  z prvního matčina manželství (cop. dne 9. února 1841 v Mysłowicach s Adalbertem Wyględem).
 
     Po ukončení obecné školy v nedalekých Mysłowicach (PL), kde byl považován svými uči-teli za velmi nadaného žáka, navštěvoval krakovské gymnázium - maturoval v roce 1871.
     Studium filozofie a teologie sice započal na Teologické fakultě Vratislavské univerzity, odkud ale zanedlouho přestoupil na Teologickou fakultu Vídeňské univerzity a následně na Teologickou fakultu Olomoucké univerzity. Kněžské svěcení přijal z rukou olomouckého arcibiskupa Msgre ThDr. Bedřicha Egona kardinála a lankraběte Fürstenberga dne 5. července 1875.
 
     " ... V práci na poli církevním byl pilný a horlivý až do konce svého života - všude kde pů-sobil dbal o povznesení náboženského ducha. ... Zároveň ale pamatoval na to, že poslání ka-tolického kněze se nemá omezovat pouze na církevní záležitosti, a proto si vždy ochotně našel čas také na bohatou spolkovou činnost, jíž by mohl prospět svému okolí. ... "
 
Kalendarz Związku Śląskich Katolików - Sloneczko - 1930.
 
     Po svém návratu do rodného Slezska, dříve než získal místo administrátora cieszyńskie farnosti (ke dni 4. března 1884), působil jako kooperátor hned na několika místech: od 27. září 1875 v Jablunkově, od 8. listopadu 1875 v Karviné - dnešní Karviné II. - Dolech, od 18. listopadu 1876 v Ustroniu (PL), od 7. srpna 1877 v Bohumíně - dnešním Starém Bohumíně a od 8. února 1879 v Bielsku (PL).    
 
     " ... Bohumínský kooperátor P. Thomas Dudek velice povzbuzoval Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského - Boromejky v rámci tzv. Kulturkampfu vypuzené z Trzebnicy, aby zřídily a otevřely svou novou školu právě v Bohumíně - tehdejší bohumínský farář P. Josef Sniegoń - Pelikan, po jehož smrti byl dočasně ustanoven administrátorem bohumínské farnosti právě P. Thomas Dudek (od 16. prosince 1877 do 10. května 1878), však již dojednanou koupi bohumínského zámku sestrám rozmluvil a uvedl je v roce 1876 do Těšína, kde byly přijaty s otevřenou náručí. ... "
 
Dostal, F.:  Geschichte der Herrschaft und der Stadt Oderberg samt Umgebung.
Oderberg 1913, s. 98.
 
    V době svého cieszyńskiego působení úspěšně realizoval nejenom generální opravu a mo-dernizaci cieszyńskiego farního kostela - právě tehdy získal první zkušenosti s C.k. uměleckou dřevařskou školou ve Valašském Meziříčí, kterou v pozdější době přizval ke spolupráci na opravě a modernizaci bohumínského farního kostela. Také se mu ale např. podařilo prosadit založení nového cieszyńskiego hřbitova (1891).
 
     " … Neszemu Przew. ks. administratorowi T. Dudkowi za jego 9-letnią pracę około naszego parafialnego kościoła i zbawienie dusz składamy najszerersze podziękowanie. Życzymy mu, żeby Pan Bóg udzielił mu zdrowia i długeigo życia, aby mógł w nowej parafii długie lata dla zbawienia powierzonych mu owieczek pracować. A jeszcze raz serdecznie dziękujemy na-przekór tym, którzy go przez 9 lat językiem swoim bez ustanku szczypali, i tym którzy go róż-nemi nazwiskami chrzali. … "
 
[Z Cieszyna i okolicy] In: Gwiazdka Cieszyńska
roč. 46/1893, č. 2., s. 18.
 
     Protože se cítil být Polákem, na poli národnostním zejména aktivně podporoval svého cie-szyńskiego kaplana P. Józefa Londzina (* 1863 - + 1929), který někdy na přelomu let 1890 a 1891 na přání vratislavského světícího biskupa Msgre Franze Śniegonie (* 1809 - + 1891) převzal od Pawła Stalmacha (* 1824 - + 1891) vedení "Gwiazdki Cieszyńskiej" (založené v roce 1847) - týdeníku podporujícího národní cítění Poláků na Těšínsku.
 
     " ... Ks. Thomas Dudek wraz z P. Józefem Londzinem przyczynił się wówczas do założenia pierwszego polskiego gimnazjum w Cieszynie (otwarte 10. października 1895 r.), do czego nie chcieli dopuścić Niemcy. ... Od 1900 do 1903 r. był prezesem, a od 1904 do 1906 r. zastępcą prezesa Zarządu Głównego Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego, której celem było zakładanie, utrzymywanie i wspieranie szkół średnich, fachowych i ludowych oraz ochronek z językiem polskim jako wykładowym w obrębie Księstwa Cieszyńskiego. ... "
 
Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śłąskiego XIX i XX wieku. (heslo Dudek Tomasz).
Katowice, Księgarnia św. Jacka, 1996, s. 92.
 
     Těmito svými aktivitami a postoji si proti sobě popudil nejenom místní německé liberály jako např. starostu a poslance Johanna Demla a superindenta Dr. Theodora Haase, ale v neposlední řadě i samotného vratislavského kníže-biskupa Msgre ThDr. Georga kardinála Koppu - hrozící přeložení P. Józefa Londzina do tehdy vesměs německého města Bielska (PL) úspěšně díky osobní návštěvě vratislavského biskupa, při níž plně obhájil své a svého okolí národnostní a politické názory, odvrátil. 
 
     " ... W 1906 r. został Ks. Thomas Dudek zamianowany ze zezwoleniem ks. biskupa wroclawskiego ThDr. Jerzego kardynała Koppa prezesem Zespołu diecezalnego niepoliticznkich katolików Włoch. ... Od 7 czerwca 1906 r. do 27 maja 1922 r. był także za-stępcą członka Komitetu Centralnego Komisji do Zarządzania funduszem Wspierającym kler diecezjalny. ... "
 
Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śłąskiego XIX i XX wieku. (heslo Dudek Tomasz).
Katowice, Księgarnia św. Jacka, 1996, s. 92.
 
     Bohumínským farářem byl na základě dekretu čj. 13.728/92 vydaného dne 26. října 1892 jmenován k 1. lednu 1893.
 
    " … W niedzielę dnia 22. stycznia 1893 r. mieliśmy tu piękną uroczystość przybycia do naszej parafii nowego proboszcza.
     Nowy ks. proboszcz Tomasz Dudek przybył południowym pociągiem do Bogumina razem z radcą i księżęco-biskupim kanclerzem Msgre Johannem Sikorą i kilku wikaryuszami z Cieszyna oraz z kilku innymi księżmi z okolicy. Zaraz na dworcu odbyło się powitanie. W salonie I. klasy przemówił najprzód ks. administrator bogumińskiej parafii Eduard Georg Linzer wskazując na lud wierny, który na niego z upragnieniem czeka jakteż na obowiązki jakie na siebie bierze jako duszpasterz względem wiernych. Ks. proboszcz Thomas Dudek odpowiadając na to przemówienie naznaczył, że przychodzi z najlepszemi chęciami i spodziewa się, że usiłowania jego nie trafią na przeszkody. Zachęcał do wspólnej pracy i do uproszenia sobie pomocy Boskiej przez modlitwe. Następnie przemawiało kilku przedstawicieli rozmaitych władz miejstcowych, na które to przemowy odpowiadał ks. proboszcz w sposób jaki wszystkich zadowolił. Po wręczeniu przez dzieci szkolne kilku bukietów udali się wszyscy do miasta Bogumina.
     Przy wjeździe do miasta czekała procesja śpiewając pobożną pieśń, która udała się na-stępnie z nowym ks. proboszczem do kościoła. Tam przed wielkim ołtarzem ks. administrator Eduard Georg Linzer przemówił pięknie do ks. proboszcza Thomase Dudka jeszcze raz, wska-zując na obowiązki jakie na  niego czekają. W dłuższej przemowie wyjaśnił potem ks. proboszcz obowiązki, jakie on ma względem wiernych a wierni względem niego, a słowa jego jasno i dobitnie wypowiedzione nie przebżmiały bezskutecznie. Po odśpiewaniu Te Deum i po udzieleniu błogosławieństwa zakończyła się ta piękna i miła uroczystość. Byłoby do życienia, żeby parafianie bogumińscy podpierali zawsze usiłowania swego proboszcza, bo wspólną pracą da się wiele przeprowadzić, a że nowy ks. proboszcz pracować będzie, tego dowodem jego działalność w Cieszynie."
 
[Z Cieszyna i okolicy] In: Gwiazdka Cieszyńska
roč. 46/1893, č. 4., s. 39.
 
     V rámci "Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra", jehož předsedou se stal v letech 1904 - 1925, úzce spolupracoval s cieszyńskim katechetou a polancem Msgre Ignacem Świeżym (* 1839 - + 1902). Při stavbě spolkového domu "Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra" na tzv. Starém trhu v Cieszynie plně využil své organizační schopnosti - podle jeho návrhu byly vypracovány plány, osobně dohlížel na stavbu a sháněl potřebné finanční prostředky. Jako předseda "Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra" vyvolal dne 24. ledna 1906 pro neplacení nájemného soudní při s německými katolickými spolky sídlícími právě v budově "Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra", která dopadla  ve prospěch "Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra" - do uvolněných prostor byla následně z politických důvodů na základě jeho rozhodnutí přestěhována redakce "Gwiazdky Cieszyńskiej".
     Od května 1904 do prosince 1918 byl taktéž předsedou "Związku Śląskich Katolików". Sám věnoval poměrně značné finanční prostředky na propolské (tj. proslovanské) kulturně - osvětové a národní cíle, a nejedním svým darem obohatil sbírky nově vznikajícího Muzea Śląskiego w Cieszyńie.
 
     P. Thomas Dudek - rada kníže-biskupského komisariátu pro západní část československé části vratislavské diecéze (od roku 1922); generální školní vizitátor (od roku 1907), fryštátský děkan (od roku 1907) a starobohumínský farář - zemřel v pondělí dne 21. září 1925 v 0.15 h ve Starém Bohumíně.
     Po zádušní mši, která se konala ve čtvrtek 24. září 1925 v 9.00 ve starobohumínském farním kostele (celebrantovi při oltáři asistovalo 129 kněží), byly jeho tělesné ostatky uloženy v hrobce nacházející se pod hlavním oltářem hřbitovní kaple Všech svatých na starobohumín-ském městském hřbitově.
 
     " ... Angažovanost P. Thomase Dudka na poli církevním, národním, kulturním a politickém skutečně dlouho neupadne v zapomění - žádný z novodobých historiků tohoto kraje nemůže totiž jeho osobu opomenout. ... Zdejší lidé budou skutečně velmi dlouho vzpomínat na to, co všechno pro tento slezský kraj vykonal, a s láskou a vděčností mu nejenom děkují, ale zároveň také slibují častou modlitbu za spásu jeho duše. ... "
 
Kalendarz Związku Śląskich Katolików - Sloneczko - 1930.